ما در کنار هم زندگی می‌کنیم

ما بر این باوریم که خلق چیزی تاثیرگذار، حاصل تلاش خانواده‌ای یکدل می‌باشد. و این همدلی جز با شوق بالا، اعتقاد و احترام به یکدیگر و تلاش برای آموختن و بکار بستن دانش و خلاقیت بدست نخواهد آمد. خانواده‌ی خرد بدنبال خلق محصولی‌است که بتواند این همدلی و رشد را در سطح جامعه گسترش داده و به بهبود زندگی مردم کمک کند. خانواده خرد در استخدام افراد هیچ‌گونه تبعیضی به واسطه سن، جنسیت، مذهب، قومیت و عواملی از این قبیل نخواهد داشت. این سیاست در همه عرصه‌های استخدام از جمله گزینش، واگذاری پست سازمانی، تشویق و تنبیه، اخراج و برخوردار بودن از مزایا و آموزش‌ها، یکسان و موثر خواهد بود.

رزومه خود را به آدرس job@kheradhamrah.ir ارسال کنید

فرصت‌های شغلی

iOS Developer

Main Skills:
 • Design and build advanced applications for the iOS platform
 • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features
 • Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability
 • Work on bug fixing and improving application performance
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency
 • Nice to have:
 • One or more published application or develop an application from a to z
 • Xamarin Experience
 • Working knowledge of centralized version control systems such as TFVC or SVN
 • Working knowledge of issue tracking systems such as TFS WIT, JIRA or YouTrack
 • Familiar with Scrum or similar agile software development methodologie
 • Good quality of writing and spoken English
 • Android Developer

  Main Skills:
 • Expert in JAVA, Android SDK, Android Design Patterns
 • Working knowledge of version control systems like SVN & Git
 • Team-oriented, but mostly self-explanatory
 • Solid understanding of the full mobile development life cycle
 • Nice to have:
 • One or more published application or develop an application from a to z
 • Xamarin Experience
 • Working knowledge of centralized version control systems such as TFVC or SVN
 • Working knowledge of issue tracking systems such as TFS WIT, JIRA or YouTrack
 • Familiar with Scrum or similar agile software development methodologie
 • Good quality of writing and spoken English
 • Web Developer

  Main Skills:
 • Expert in C# Programming based on .NET Framework 4.0, 4.5
 • Expert in Visual Studio 2013
 • Expert in web programming ASP.NET based on .NET Framework 4.0, 4.5
 • Familiar with web Api concept based on .NET Framework 4.0, 4.5
 • Familiar with object oriented programming concepts
 • Familiar with multilayer programming
 • Being familiar with team working through Team Foundation Server is an advantage
 • Familiar with ASP.Net MVC and ORMs like Entity Framework
 • Nice to have:
 • Working knowledge of issue tracking systems such as TFS WIT, JIRA or YouTrack
 • Familiar with Scrum or similar agile software development methodologie
 • Good quality of writing and spoken English
 • Front-End Developer

  Main Skills:
 • Develop new user-facing features
 • Build reusable code and libraries for future use
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs
 • Optimize application for maximum speed and scalability
 • Proficient understanding of web markup, including HTML5, CSS3
 • Basic understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS
 • Familiarity with tools such as Gimp or Photoshop
 • Collaborate with other team members and stakeholders
 • Nice to have:
 • Working knowledge of issue tracking systems such as TFS WIT, JIRA or YouTrack
 • Familiar with Scrum or similar agile software development methodologie
 • Good quality of writing and spoken English